Automatycznie zapisany szkic

HomeAutomatycznie zapisany szkic

 

Anexa Nr.3 la Regulamentul Magazinului Online VOLANT

TERMENI GENERALI DE GARANȚIE

§1 DISPOZIȚII GENERALE

1. Condițiile generale de garanție (CG) fac parte integrantă din fiecare contract de vânzare încheiat între Vânzător și Cumpărător cu privire la Produsele fabricate de Garant, cu excepția cazului în care prevederile unui anumit contract de vânzare prevăd altfel.
2. Ori de câte ori următoarele cuvinte sau sintagme sunt folosite în CGA, acestea trebuie înțelese în sensul indicat
mai jos
: Număr REGON: 140 758 518, înscris în Registrul Tribunalului Național, cu un capital social de 100.000,00 PLN
b) Produs – aparate și bunuri fabricate și oferite spre vânzare de către Garant în cadrul activității sale de afaceri.
b) Vânzător – vânzătorul în conformitate cu aceste CGA este înțeles ca Garant sau VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA cu sediul social în 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numărul REGON 8212467043: 8, 1401875: Registrul Curții Naționale cu un capital social de 100.000,00 PLN
c) Cumpărător – o entitate care achiziționează Produse de la Vânzător.
d) Consumator – un Cumpărător care este persoană fizică, care încheie un contract de vânzare cu Vânzătorul, al cărui subiect nu este direct legat de
activitatea sa comercială sau profesională.
e) Antreprenor – un Cumpărător care este o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizatorică care nu este persoană juridică, căreia prin act separat îi conferă capacitate juridică, care desfășoară activitate de afaceri în nume propriu, care efectuează o tranzacție juridică legată de această activitate cu Vânzătorul.
3. În temeiul acestor CGA, Garantul acordă Cumpărătorului o garanție pentru toate Produsele, în măsura descrisă în detaliu la §3, cu condiția ca acestea să fie utilizate conform prevederilor, să fie respectate condițiile de funcționare specificate în instrucțiunile și recomandările Producătorului. , toate reparatiile si serviciile sunt efectuate de catre Garant, utilizarea si inlocuirea consumabilelor de la Producator si in conformitate cu recomandarile acestuia.
4. Garanția oferită este valabilă pe teritoriul Uniunii Europene.
5. În cadrul garanției, Garantul se obligă să înlăture gratuit defectele Produsului. Garanția nu acoperă înlocuirea obiectului contractului cu unul nou.
6. Reclamațiile directe de garanție împotriva Garantului pot fi formulate numai de Cumpărătorii care au achiziționat Produsul de la Garant. În alte cazuri, cererea de garanție trebuie depusă la locul de cumpărare a Produsului.
7. Garantul își rezervă dreptul de a suspenda procedura de garanție în cazul în care Cumpărătorul are restanțe față de Vânzător la plăți pentru alte Produse.
8. În cazul în care Produsul este reparat, perioada de garanție se prelungește cu perioada de defecțiune a Produsului, începând de la data notificării efective a Garantului cu privire la detectarea defectului, în conformitate cu cerințele prevăzute la secțiunea §3. 7 și 8, până la data livrării Produsului reparat către Cumpărător.
9. Garanția acoperă Produsul achiziționat de la Vânzător, cu condiția plății la timp de către Cumpărător pentru Produs. În cazul unei întârzieri a plății datorate pentru Produs, dreptul de a utiliza garanția se pierde.
10. Garanția oferită nu exclude, limitează sau suspendă drepturile Cumpărătorului care este Consumator, rezultate din prevederile privind garanția pentru defecte ale articolului vândut.
11. În toate aspectele care nu sunt acoperite de prezentele TGC, se vor aplica prevederile legii aplicabile general, în special prevederile Secțiunii III, Titlul XI, Cartea a treia. Obligatii – din Codul civil.

§2 ACORD DE BAZĂ DE GARANȚIE

1. Garantul acordă Cumpărătorului o garanție pe o perioadă de 12 luni, socotită de la data vânzării Produsului către Cumpărător, indicată pe dovada de cumpărare a Produsului.
2. Garantul acordă Cumpărătorului o garanție pentru perioada specificată în secțiunea 1, pe baza unei facturi cu TVA, a chitanței care confirmă vânzarea Produsului sau a unei alte dovezi de cumpărare a Produsului. În absența dovezilor de cumpărare și a incapacității Cumpărătorului de a dovedi data vânzării, Garantul are dreptul de a refuza acceptarea revendicărilor de garanție. La cererea Cumpărătorului, Garantul va emite un card de garanție Cumpărătorului.

§3 SCOPUL GARANȚIEI ȘI PROCEDURA DE GARANȚIE

1. Garantul oferă Clientului o garanție mecanică pentru toate Produsele vândute de Vânzător. În domeniul de aplicare de mai sus, Garantul asigură funcționarea eficientă a dispozitivului.
2. Garantul este răspunzător față de Cumpărător numai pentru defectele fizice rezultate din motive inerente Produsului vândut
3. Orice daune mecanice cauzate în timpul utilizării Produsului este exclusă din protecția garanției.
4. Garanția nu acoperă stratul de vopsea, firele, consumabilele supuse uzurii în timpul utilizării Produselor, cum ar fi, de exemplu, garnituri, rulmenți, etrieri, bucșe, cauciuc în sablare etc. 5. Toate drepturile Cumpărătorului care decurg din garanția sunt excluse în cazul:
a
) Utilizarea Produsului într-un mod contrar utilizării prevăzute.
b) Nerespectarea de către Cumpărător a indicațiilor descrise în manualul Produsului.
c) Efectuarea oricăror reparații, servicii sau îmbunătățiri ale Produsului de către alte entități decât Garantul.
d) Nerespectarea obligației de a efectua inspecții periodice de întreținere, dacă este necesar.
e) Instalarea, întreținerea, depozitarea sau transportul necorespunzător al Produsului.
f) Utilizarea consumabilelor neconforme cu recomandările producătorului.
g) Utilizarea oricăror piese de schimb sau consumabile în Produs, care nu sunt piese originale sau cele recomandate de Producător h
) Funcționarea defectuoasă a altor instalații sau dispozitive care afectează funcționarea Produsului.
6. În cazul în care în perioada de garanție se constată defecte ale Produsului, Cumpărătorul este obligat nu mai târziu de 7 zile de la descoperirea defectului sau din ziua în care detectarea defectului a devenit posibilă să notifice Garantul asupra defectului. Notificarea apariției unui defect trebuie făcută în scris sau la adresa de e-mail a Garantului – info@volant.pl. Notificarea apariției unui defect se poate face și prin fila corespunzătoare de pe site-ul web volant.pl. Cumpărătorul nu are voie să utilizeze Produsul după detectarea unui defect. În cazul utilizării ulterioare a Produsului după constatarea unui defect, Garantul are dreptul de a refuza să recunoască pretențiile Cumpărătorului în temeiul garanției.
7. Notificarea unui defect trebuie să includă: numele produsului, numărul de catalog, data achiziției, numărul cardului de garanție (dacă este emis), o descriere detaliată a defectului cu informații suplimentare despre apariția defectelor în Produs și fotografii ale Produsul defect. Odată cu notificarea, Cumpărătorul trebuie să furnizeze dovada achiziționării produsului. Neprezentarea unei notificări complete cu privire la apariția unui defect împiedică inițierea procedurii de garanție și nu afectează prelungirea perioadei de garanție, în conformitate cu §1 secțiunea 8. În cazul oricăror deficiențe în notificarea defectelor, Garantul va solicita Cumpărătorului să le completeze într-un termen nu mai mare de 14 zile. Nesuplimentarea deficiențelor în termenul limită duce la refuzul de a accepta cererile de garanție.
8. Cumpărătorul, atunci când anunță despre apariția unui defect, trebuie să furnizeze Garantului o notificare scrisă cu un Produs defect sau o confirmare a expedierii acestuia, nu mai târziu de 3 zile de la efectuarea notificării. Responsabilitatea pentru pierderea accidentală, distrugerea sau deteriorarea ulterioară a Produsului trece către Garant la livrarea Produsului, sub reclamație către Garant.
9. Lipsa notificării în timp util a descoperirii unui defect sau eșecul livrării unui Produs defect are ca rezultat pierderea revendicărilor de garanție.
10. În cazul în care reclamația este acceptată, în condițiile garanției acordate, Garantul se obligă să înlăture gratuit defectele constatate, sub rezerva paragrafului 11, în termen de 3 săptămâni de la data livrării Produsului defect împreună cu o notificare scrisă a defectului. . Garantul se obligă, de asemenea, să livreze Cumpărătorului Produsul reparat pe cheltuiala sa și să ramburseze cumpărătorului costurile de livrare a Produsului supus reclamației, în limita costurilor efective suportate, adoptate în practica comercială pentru un anumit tip de transport. În cazul în care apar dificultăți în determinarea costului livrării Produsului către Garant, se presupune că în acest caz acesta este egal cu costul livrării Produsului care face obiectul plângerii către Cumpărător.
11. În cazul în care Garantul constată că defectul Produsului face imposibilă repararea acestuia în termenul specificat la alin. 10, se obligă să notifice de îndată Cumpărătorul despre acest fapt, nu mai târziu de 7 zile de la data livrării Produsului cu defecte către Garant, indicând totodată data la care defectele vor fi înlăturate, dar nu mai mult. peste 6 saptamani.
12. În cazul în care Garantul constată circumstanțele descrise în secțiunea 5 sau constată că defectul Produsului se referă la deteriorarea mecanică indicată în secțiunea 3, există un temei pentru a nu accepta reclamația Produsului.
13. În cazul în care Garantul constată că există motive pentru refuzul de a accepta reclamația, acesta se obligă să informeze Cumpărătorul despre acest fapt în termen de 7 zile de la livrarea Produsului împreună cu o notificare scrisă a defectului în modul în care a fost notificată. prezentate, după caz, la punctul 6.
14. În cazul în care reclamația nu este acceptată, Produsul reclamat va fi returnat Clientului la cererea scrisă a acestuia, cu condiția ca toate costurile de transport să fi fost acoperite în prealabil. În cazul în care Cumpărătorul, în termen de 14 zile de la livrarea informațiilor despre respingerea reclamației, nu depune o cerere de returnare a Produsului către acesta, nu acoperă costurile de transport sau nu ridică Produsul, atunci Cumpărătorul va fi taxat cu costurile de stocare a Produsului în valoare de 100 PLN pe zi pentru fiecare zi de început a Produsului rămasă la Garant.

§4 ACORD DE GARANȚIE EXTINSĂ

1. Cumpărătorul poate prelungi garanția, în acest scop în termen de 14 zile de la data achiziționării unui anumit Produs, indicată pe factură sau factura, Cumpărătorul trebuie să  

a) în contul bancar al Garantului nr.:
1. Numărul de cont pentru plată PLN: 59 9194 0007 0025 5888 3000 0010, BIC (Swift) POLUPLPR
2. Numărul de cont pentru plată EUR: 08 1140 1094 0000 2472 7000 1002, BIC (Swift) BREXPLPWXXX 

 

comisioane în valoare de: 

– 100 PLN, dacă Produsul este utilizat numai în Polonia,

– 100 EUR, dacă Produsul este utilizat pe teritoriul altor țări ale Uniunii Europene,


2. Înregistrați-vă Produsul pe site-ul volant.pl
3. Neefectuarea activităților indicate în secțiunea 1 în termenul specificat în aceasta împiedică prelungirea ulterioară a garanției.
4. În baza contractului de garanție extinsă, Cumpărătorul primește:
a) O garanție suplimentară de un an, în măsura indicată în §3 din TGC.
b) Dreptul la înlocuirea gratuită a tuturor decalcoalelor o dată în fiecare an din contractul de garanție extinsă.
c) În cazul unei reparații în garanție, dreptul de a primi un alt Produs, la fel de util pe durata reparației, ca și cel care a eșuat, care va fi
livrat în termen de 72 de ore de la livrarea Produsului defecte către Garant.
d) Dreptul de a primi o reducere de 5% la achizițiile ulterioare în magazinul online al Producătorului la volant.pl

Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow: