Ogólne warunki gwarancji

Strona głównaOgólne warunki gwarancji

Załącznik nr 3 do Regulaminu Sklepu internetowego VOLANT

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne warunki gwarancji (OWG) stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, dotyczącej Produktów wytwarzanych przez Gwaranta, chyba że postanowienia danej umowy sprzedaży stanowią inaczej.
2. Ilekroć w OWG użyto podanych dalej wyrazów lub zwrotów należy je rozumieć, w wskazanym niżej znaczeniu:
a) Gwarant/Producent – VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numer REGON: 140 758 518, wpisana do Krajowego rejestru sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 ZŁ
b) Produkt – urządzenia i towary wytwarzane i oferowane do sprzedaży przez Gwaranta, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
b) Sprzedawca – przez sprzedawcę w ramach niniejszej OWG rozumie się Gwaranta lub VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w 08- 110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numer REGON: 140 758 518, wpisana do Krajowego rejestru sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 ZŁ
c) Kupujący – podmiot nabywający Produkty od Sprzedawcy.
d) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
e) Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej z tą działalnością.
3. Zgodnie z niniejszymi OWG, Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie Produkty, w zakresie opisanym szczegółowo w §3, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegania warunków eksploatacji określonych w instrukcji i zaleceniach Producenta, dokonywania wszelkich napraw i serwisów u Gwaranta, korzystanie i wymiana materiałów eksploatacyjnych pochodzących od Producenta i zgodnie z jego zaleceniami.
4. Udzielana gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.
5. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad Produktu. Gwarancja nie obejmuje wymiany przedmiotu umowy na nowy.
6. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli Produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.
7. Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej, w przypadku gdy Kupujący zalega wobec Sprzedawcy z płatnościami za inne Produkty.
8. W przypadku dokonania naprawy Produktu, czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o okres niesprawności Produktu, począwszy od dnia skutecznego zawiadomienia Gwaranta o wykryciu wady, zgodnie z wymogami wskazanymi w §3 ust. 7 i 8, do dnia dostarczenia Kupującemu naprawionego Produktu.
9. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Sprzedawcy z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za Produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za Produkt, prawo do skorzystania z gwarancji ulega przepadkowi.
10. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWG, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Działu III, Tytułu XI, Księgi Trzeciej. Zobowiązania – Kodeksu cywilnego.

§2 PODSTAWOWA UMOWA GWARANCYJNA

1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy, liczony od daty sprzedaży Produktu Kupującemu, wskazanej na dowodzie zakupu Produktu.
2. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na okres wskazany w ustępie 1, na podstawie faktury VAT, paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu lub innego dowodu zakupu Produktu. W przypadku braku dowodu zakupu i niemożności wykazania przez Kupującego daty sprzedaży, Gwarant ma prawo odmówić przyjęcia roszczeń z tytułu gwarancji. Na życzenie Kupującego, Gwarant wyda Kupującemu kartę gwarancyjną.

§3 ZAKRES GWARANCJI I PROCEDURA GWARANCYJNA

1. Gwarant udziela Klientowi gwarancji mechanicznej na wszystkie sprzedawane przez Sprzedawcę Produkty. W powyższym zakresie Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia.
2. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie
3. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania Produktu, są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancja nie obejmuje powłoki lakierniczej, przewodów, elementów eksploatacyjnych ulegających zużyciu w trakcie użytkowania Produktów takich jak np. uszczelki, łożyska, kalamitki, tuleje, gumy w piaskarkach itp.
5. Wszelkie uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji zostają wyłączone w wypadku:
a) Korzystania z Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
b) Nieprzestrzegania przez Kupującego wskazań opisanych w instrukcji obsługi Produktu.
c) Dokonywania w Produkcie jakichkolwiek napraw, serwisów lub ulepszeń przez podmioty inne niż Gwarant.
d) Nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.
e) Nieprawidłowego montażu, konserwacji, przechowywania lub transportu Produktu.
f) Stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnie z zaleceniami Producenta.
g) Stosowania w Produkcie jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, nie będących częściami oryginalnymi lub zalecanymi przez Producenta
h) Wadliwego działania innych instalacji lub urządzeń, mających wpływ na działanie Produktu.
6. W wypadku stwierdzenia w okresie obowiązywania gwarancji wad Produktu, Kupujący zobowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia wady lub dnia, w którym wykrycie wady stało się możliwe zawiadomić Gwaranta o wystąpieniu wady. Zawiadomienie o wystąpieniu wady powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub na adres e-mail Gwaranta – info@volant.pl. Zawiadomienie o wystąpieniu wady może zostać także dokonane za pośrednictwem odpowiedniej zakładki na stronie volant.pl. Kupującemu nie wolno użytkować Produktu po wykryciu wady. W przypadku dalszego używania Produktu po stwierdzeniu wady, Gwarant ma prawo do odmowy uznania roszczeń Kupującego wynikających z udzielonej gwarancji.
7. Zawiadomienie o wystąpieniu wady powinno zawierać: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu, nr karty gwarancyjnej (jeżeli była wydana), szczegółowy opis wady wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad Produktu oraz zdjęcia wadliwego Produktu. Wraz z zawiadomieniem Kupujący powinien dostarczyć dowód zakupu Produktu. Brak dostarczenia kompletnego zawiadomienia o wystąpieniu wady, uniemożliwia wszczęcie procedury gwarancyjnej i nie wpływa na wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, po myśli §1 ust. 8. W wypadku braków zawiadomienia o wystąpieniu wady, Gwarant wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Nieuzupełnienie braków w terminie, skutkuje odmową przyjęcia roszczeń gwarancyjnych.
8. Kupujący dokonując zawiadomienia o wystąpieniu wady, powinien wraz z pisemnym zawiadomieniem dostarczyć Gwarantowi wadliwy Produkt lub potwierdzenie jego wysłania, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania zawiadomienia. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub dalsze uszkodzenie Produktu, przechodzi na Gwaranta z chwilą dostarczenia reklamowanego Produktu Gwarantowi.
9. Brak terminowego zawiadomienia o wykryciu wady lub niedostarczenie wadliwego Produktu powoduje utratę roszczeń wynikających z gwarancji.
10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych wad, z zastrzeżeniem ustępu 11, w terminie 3 tygodni od dnia dostarczenia mu wadliwego Produktu wraz z pisemnym zawiadomieniem o wystąpieniu wady. Gwarant zobowiązuje się także dostarczyć na swój koszt naprawiony Produkt Kupującemu oraz zwrócić kupującemu koszty dostarczenia reklamowanego Produktu, w granicach rzeczywiście poniesionych kosztów, przyjętych w praktyce obrotu dla danego rodzaju przewozów. W przypadku trudności z ustaleniem kosztów dostarczenia Produktu do Gwaranta, przyjmuje się, że jest on w takim wypadku równy kosztom dostarczenia reklamowanego Produktu Kupującemu.
11. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że wada Produktu uniemożliwia jego naprawienie w terminie wskazanym w ust. 10, zobowiązuje się on do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie, nie później niż w terminie 7 dni od daty dostarczenia Gwarantowi wadliwego Produktu, wskazując jednocześnie termin, w jakim wady zostaną usunięte, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
12. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta wystąpienia okoliczności opisanych w ustępie 5 lub stwierdzenia, że wada Produktu dotyczy uszkodzeń mechanicznych wskazanych w ustępie 3, zachodzi podstawa do nie uznania reklamacji Produktu.
13. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że zachodzą podstawy do odmowy uznania reklamacji, zobowiązuje się on w terminie 7 dni od dostarczenia mu Produktu wraz z pisemnym zawiadomieniem o wystąpieniu wady, poinformować o tym fakcie Kupującego w sposób, w jaki zostało przekazane zawiadomienie, stosownie do ustępu 6.
14. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany Produkt zostanie zwrócony Klientowi na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia wszystkich kosztów przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący w terminie 14 dni od doręczenia mu informacji o nieuwzględnieniu reklamacji, nie zgłosi żądania dokonania mu zwrotu Produktu, nie pokryje kosztów przesyłki lub nie odbierze Produktu, wówczas Kupujący zostanie obciążony kosztami przechowania Produktu, w kwocie 100 złotych dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pozostawania Produktu u Gwaranta.

§4 ROZSZERZONA UMOWA GWARANCYJNA

1. Kupujący może rozszerzyć gwarancję, w tym celu w terminie 14 dni od daty zakupu danego Produktu, wskazanej na fakturze lub rachunku, Kupujący musi:
a) dokonać na rachunek bankowy Gwaranta nr:
1. Nr konta dla płatności PLN: 59 9194 0007 0025 5888 3000 0010, BIC (Swift) POLUPLPR
2. Nr konta dla płatności EUR: 08 1140 1094 0000 2472 7000 1002, BIC (Swift) BREXPLPWXXX 

opłaty w wysokości: 

– 100 złotych, w przypadku użytkowania Produktu wyłącznie na terytorium Polski,

– 100 Euro, w przypadku użytkowania Produktu na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej,


2. zarejestrować swój Produkt na stronie volant.pl
3. Niedokonanie czynności wskazanych w ustępie 1 w terminie tam wskazanym, uniemożliwia późniejsze rozszerzenie gwarancji.
4. W ramach rozszerzonej umowy gwarancyjnej Kupujący otrzymuje:
a) Dodatkowy jeden rok gwarancji, w zakresie wskazanym w §3 OWG.
b) Prawo do nieodpłatnej wymiany całego oklejenia jeden raz w każdym roku obowiązywania rozszerzonej umowy gwarancyjnej.
c) W wypadku naprawy gwarancyjnej, prawo do otrzymania na czas naprawy innego, równoważnie użytecznego Produktu, jak ten, który uległ awarii, który zostanie
dostarczony w terminie 72 godzin od dostarczenia wadliwego Produktu Gwarantowi.
d) Prawo do otrzymania rabatu w wysokości 5% na kolejne zakupu w sklepie internetowym Producenta na stronie volant.pl

Zaloguj się

Nie masz konta?

Załóż swoje konto
Kategorie produktów
Obserwuj nas na: