Regulamin sklepu

Strona głównaRegulamin sklepu

 

Regulamin Sklepu internetowego volant.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego volant.pl, dostępnego pod adresem internetowym volant.pl
2. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów oraz uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) i reklamacji w ramach rękojmi przy sprzedaży. Zasady dotyczące reklamacji z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji, określone zostały w Ogólnych Warunkach Gwarancji, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Sklep internetowy volant.pl prowadzony jest przez VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numer REGON: 140 758 518, wpisana do Krajowego rejestru sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 ZŁ.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i zwroty oznaczają:
1. Sprzedawca – VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numer REGON: 140 758 518, wpisana do Krajowego rejestru sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 ZŁ.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący czynności prawnych ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej związanej z tą działalnością.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym volant.pl.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Dzień roboczy – oznacza dzień kalendarzowy, z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
15. Ogólne Warunki Gwarancji – stanowiące integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, dotyczącej Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie, stanowiących warunki określające zasady i tryb udzielania gwarancji oraz reklamacji w oparciu o roszczenia z gwarancji.

§3 Kontakt ze Sprzedającym

Klient, jak również każda osoba zainteresowana, może kontaktować się z Sprzedającym, korzystając z następujących danych kontaktowych:
1. Adres Sprzedawcy: 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16
2. Adresy Punktu Odbioru Zwracanych lub Reklamowanych Produktów Żelków- Kolonia ul. Stalowa 16, 08-110 Siedlce, Polska
3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@volant.pl
4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 882 105 824
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
1. Nr konta dla płatności w EUR: 08 1140 1094 0000 2472 7000 1002, BIC (Swift) BREXPLPWXXX
2. Nr konta dla płatności w PLN: 59 9194 0007 0025 5888 3000 0010, BIC (Swift) POLUPLPR
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 .

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu •
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari Microsoft Edge,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Korzystanie ze Sklepu

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
4. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu, z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu, jak również składanie Zamówień, nie wymaga zakładania konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.
6. Celem złożenia Zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia.
7. Informacje o Produktach dostępne są na stronie Sklepu i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w Euro oraz są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu, nie zawierają kosztów dostawy.
9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której
Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6 Zasady składania Zamówienia

1 W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodaj do koszyka. Sprzedawca w ramach Sklepu prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną oferowanych Produktów, niedopuszczalne jest zatem dokonanie za pośrednictwem Sklepu zakupu większej ilości niż 2 sztuk dziennie danego Produktu.
2 Następnie dalsze postępowanie Klienta powinno być zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie Zamówienia w Sklepie.
3 Dla zrealizowania procesu Zamówienia w Sklepie konieczna będzie:
3.1 akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu internetowego,
3.2 potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
3.3 potwierdzenie zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji,
4 Po dokonaniu przez Klienta wskazanych wyżej potwierdzeń i akceptacji, Klient wypełnia Formularz Zamówienia, w którym konieczne będzie:
4.1 wskazanie danych Klienta, takich jak imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby,
4.2 wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy zakupionych Produktów,
4.3 wskazanie numeru telefonu,
4.4 wskazanie adresu e-mail,
4.5 dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie Zamówienia w Sklepie.
4.6 W wypadku, gdy Klient dokonujący zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej chce otrzymać fakturę VAT, wówczas koniecznym będzie również wskazanie pełnych danych przedsiębiorstwa, takich jak nazwa, adres siedziby oraz numer NIP.
4.7 W wypadku gdy Klient korzysta z płatności w formie ratalnej lub korzysta z opcji leasingu, dla rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy kredytu lub leasingu, konieczne może być wskazanie dodatkowo innych danych niż określone powyżej. O tym jakie dane konieczne będą do rozpatrzenia wniosku
o kredyt lub leasing, decyduje system instytucji udzielającej finansowania, do którego Klient zostanie przeniesiony automatycznie, po złożeniu Zamówienia, w wypadku zamiaru skorzystania z którejś z tych opcji.
5 Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail wskazany przez Klienta, w trakcie składania Zamówienia.
6 W wypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 72 godzin od przesłania na adres e-mail Klienta informacji o potwierdzeniu zamówienia, Zamówienie uważa się za anulowane, co skutkuje brakiem przekazania go do realizacji. W wypadku zamiaru skorzystania przez Klienta z płatności w formie ratalnej lub opcji leasingu, w razie braku zgody instytucji udzielającej kredytu lub finansującej leasing, na zawarcie odpowiedniej umowy z Klientem, zdanie 1 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 7 Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostanie przesłane przez Sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za Zamówione Produkty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji, zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży.
8 W wypadku, gdy klient korzysta z płatności w formie ratalnej lub opcji leasingu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zawarcia przez Klienta odpowiedniej umowy z instytucją udzielającą kredytu lub finansowania.
9 Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
9.1 Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie Zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy,
9.2 okoliczności związane ze złożonym Zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa,
9.3 Klient składający zamówienie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
10 Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia Zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej.

§7 Warunki dostawy i płatność

1 Dostawa Produktów odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w terminie do 14 Dni roboczych, od:
1.1 dnia złożenia i opłacenia Zamówienia (w wypadku gdy Klient korzysta z jednej z metod płatności wskazanych w ust. 10.1 – 10.3 poniżej)
1.2 dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zawarcia przez Klienta i odpowiednią instytucję finansującą umowy (gdy Klient korzysta z opcji wskazanych w ust. 11 lub 12 poniżej).
2 Wskazany w ust. 1 termin dostawy, nie dotyczy Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, dla których czas realizacji wynosi 30 Dni roboczych.
3 Klient składając Zamówienie, może wybrać inny – późniejszy termin jego realizacji, niż wynika to z powyższych postanowień Regulaminu.
4 Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wskazanego w trakcie składania Zamówienia adresu e-mail, o kolejnych etapach realizacji Zamówienia.
5 Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
6 Produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem transportu własnego
Sprzedawcy lub firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy.
7 Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów zakupionych Produktów, a także kraju w jakim dostawa ma być realizowana. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
8 Dostawa zamówionych Produktów nie obejmuje ich wniesienia. Przesyłki w ramach złożonego Zamówienia dostarczane są przed wejście do budynku, wskazanego jako adres dostawy w Zamówieniu lub na plac rozładunkowy znajdujący się na nieruchomości wskazanej jako adres dostawy.
9 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
9.1 Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
9.2 Płatności elektroniczne, realizowane za systemów płatności:
9.2.1 „Przelew tradycyjny”
9.2.2 „PayPal”
10 Klient może również dokonać płatności w formie ratalnej, na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży ratalnej za pośrednictwem Sklepu internetowego VOLANT, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
11 W odniesieniu do części Produktów oferowanych do sprzedaży istnieje możliwość wyleasingowania Produktów, na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie leasingowej. Informacja o Produktach dostępnych w opcji leasingu znajduje się na stronie Sklepu.
12 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1 Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
1.1 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
1.2 polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
2 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust.
1 powyżej. Oświadczenie Konsumenta może zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać wysłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §3 ust. 1 lub dostarczone osobiście na adres Sprzedawcy.
3 Konsument składający oświadczenie może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia.
4 W przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy, Umowa zostaje uznana za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10 i 11 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5 Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
6 Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
7 Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez:
7.1 doręczenie ich przez Klienta do Punktu Odbioru Zwracanych lub Reklamowanych Produktów, wskazanego w §3 ust. 2.
7.2 przekazanie Produktów osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, w wypadku gdy Sprzedający uzgodni z Konsumentem, że sam odbierze Produkt.
8 Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
9 W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
9.1 Sprzedający zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy),
9.2 nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
10 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
12.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
12.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
12.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
12.4 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sprzedawcy do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§9 Reklamacja i gwarancja

1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
3 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym (art. 556 i nn.). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W takim wypadku Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z udzielanej przez producenta gwarancji, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji. Poniższe zasady dotyczą wyłącznie reklamacji wynikającej z skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Zasady dotyczące roszczeń reklamacyjnych Klienta, dochodzony na podstawie gwarancji sprzedawanych Produktów, określają Ogólne Warunki Gwarancji. W wypadku zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych przez Konsumenta, w wypadku braku wskazania, z jakiego tytułu dochodzi on swoich roszczeń, w razie wątpliwości przyjmuje się, że dochodzi on roszczeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji.
4 Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Okres rękojmi wynosi dwa lata i rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
5 Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
6 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres lub adres e-mail Sprzedawcy. Klient może zgłosić reklamację, korzystając z gotowego formularza Zgłoszenia reklamacji (załącznik nr 4 do Regulaminu). Z formularza Zgłoszenia reklamacji może skorzystać także Klient będący Przedsiębiorcą, który dochodzi roszczeń reklamacyjnych z tytułu udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu.
9 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres Punktu Odbioru Zwracanych lub
Reklamowanych Produktów wskazany w §3 ust. 2. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
10 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej stwierdzenia, zdjęcia reklamowanego Produktu, dane
Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko adres i adres e-mail), nazwę Produktu i jego numer katalogowy, wskazanie daty zakupu Produktu oraz żądanie Klienta w związku z zgłaszaną reklamacją. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji, nie później niż w terminie 3 dni od jej zgłoszenia, Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji lub w tym terminie doręczyć dowód wysłania produktu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta, celem uzupełnienia informacji zawartych w zgłoszeniu reklamacji, jeżeli podane dane będą niekompletne, co uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Nieuzupełnienie zgłoszenia powoduje, iż procedura reklamacyjna nie może być wszczęta.
11 Podstawą do rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych jest przedstawiony przez Klienta dowód zakupu Produktu. Dowód zakupu lub jego kopię należy dostarczyć wraz z zgłoszeniem reklamacji.
12 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty, otrzymania kompletnego zgłoszenia żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, określającego jednocześnie kwotę, o którą cena ma być obniżona, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
13 Sprzedawca zawiadamia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail lub w wypadku braku tego adresu, na adres pocztowy Klienta.
14 Jeżeli Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza produkt wolny od wad, może żądać jednocześnie zwrotu Produktu wadliwego.
15 Klient będący Konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca VOLANT GRABOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą w 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, Stalowa 16, NIP PL 8212467043, numer REGON: 140 758 518, wpisana do Krajowego rejestru sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 ZŁ.– zwany dalej w tym paragrafie Administratorem.
2 Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego u Administratora, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: info@volant.pl
3 Dane osobowe, podawane przez Klientów w związku z składanym zamówieniem, są przetwarzane w celu realizacji świadczonej usługi drogą elektroniczną – w tym zwłaszcza, w celu niezbędnym do realizacji Zamówienia dokonanego w Sklepie (na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu marketingu usług własnych, w wypadkach, gdy Klient wyrazi na to zgodę, w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4 Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez Sprzedawcę przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
5 Klientowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Klient domaga się jej wystawienia).
7 Sprzedawca dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
8 Sprzedawca w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów:
8.1 przewoźnikowi świadczącemu usługi transportowe na rzecz
Sprzedawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest dostarczenie zamówionych Produktów,
8.2 w wypadku gdy Klient, korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą,
8.3 w wypadku gdy Klient korzysta z płatności w formie ratalnej lub korzysta z opcji leasingu, wówczas Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta instytucji finansowej, która finansuje kredyt lub leasing, w celach niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego lub finansowania.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 – Ogólne warunki gwarancji
Załącznik nr 4 – Wzór zgłoszenia reklamacji.pl

Zaloguj się

Nie masz konta?

Załóż swoje konto
Kategorie produktów
Obserwuj nas na: